Sıkça Sorulan Sorular — Lisans

ÜNİVERSİTEYE KAYIT

Boğaziçi Üniversitesi lisans programlarına yeni yerleştirilen veya kabul edilen lisans öğrencilerin kayıt işlemleri için Üniversiteye Kayıt web sayfasına (http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/Content/registration)  başvurunuz. 

İngilizce dil yeterliği için kabul edilen asgari sınav puanları nelerdir?

BUEPT: C

TOEFL® (PBT) 550, TWE 4.5

TOEFL® (IBT) 79, TWE 22

IELTS Akademik 6.5, Akademik Yazma Bölümü: 6.5

Sınavların geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

HAZIRLIK OKULU

Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) İngilizce Hazırlık sınıfına devam ve başarı koşulları hakkında YADYOK (http://www.yadyok.boun.edu.tr) sayfasından bilgi edinebilirsiniz. 

Kayıtlardan sonra birinci yarıyıl sonunda BUEPT-IELTS-TOEFL® belgelerinden herhangi biri ile İngilizce yeterliği belgelenerek bahar yarıyılında birinci sınıf öğrencisi olunabilir mi?
Evet. Düzendışı (irregular) öğrenci olarak bahar yarıyılında lisans programına başlamak mümkündür. Öğrencilerin bu konuda akademik danışmanlarından bilgi almaları tavsiye edilir.
İngilizce Hazırlık sınıfı öğrencileri transkript alabilir mi?
Hayır. İngilizce Hazırlık sınıfı öğrencileri ders kaydı yapmadıkları için kendilerine not belgesi (transkript) düzenlenmemektedir.
İngilizce Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenci, Türkçe Eğitim Yapan Üniversitelere nasıl geçiş yapabilir?
Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerine ilişkin işlemler ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu haktan faydalanabilmek için Eylül ayı içerisinde ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak duyuruların takip edilerek, ilan edilen tarihler arasında gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. ÖSYM tarafından uygulamada herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı takdirde Üniversitemiz, sadece başvuru formunda öğrencinin ilişiğinin kesildiği tarihi onaylamakla yükümlüdür.
LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT VE DEVAM
Akademik yıl nedir?
Bir akademik yıl güz ve bahar yarıyıllarından oluşan bir eğitim-öğretim yılını kapsar. Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi de açılabilir ve öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz öğretiminde ders alabilirler.
Akademik takvim nedir?

Akademik takvim ilgili akademik yıl için eğitim-öğretim ile ilgili tüm faaliyetlerin   tarihlerini içeren, (akademik yarıyıl kaydı, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme, yarıyıl sonu sınavları, başvuru dönemleri gibi) Senato’nun onayından sonra ilan edilen takvimdir. Akademik takvime (akademiktakvim.boun.edu.tr) adresinden erişebilirsiniz. 

Akademik yarıyıl kaydı nedir?
Öğrenciler her akademik yarıyılın başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Akademik yarıyıl kaydı, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ÖBİKAS üzerinden registration.boun.edu.tr adresinden erişilerek yapılır. YADYOK dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin ÖBİKAS üzerinden kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. YADYOK dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin akademik kayıt onayı Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından verilir. Yarıyıl kayıtlarının yapılabilmesi için varsa o yarıyıla ait mali yükümlüklerin takvimde belirlenen tarihlerde ödenmiş olması gereklidir. Ders kayıtları akademik danışman onayı ile kesinleşir. Kayıt dönemi bitiminde ÖBİKAS üzerinden kayıtlı olunan ders programı incelenmeli, eğer kayıtlarda maddi hata varsa durumun düzeltilmesi için dilekçe ile ilgili akademik birime başvuru yapılmalıdır.
Akademik danışman kimdir?

İngilizce hazırlık yılı da dahil olmak üzere, üniversitemizde eğitim gören her öğrenciye kayıtlı olduğu bölüm ya da programda görev yapan en az bir tam zamanlı öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi akademik danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciye akademik konularda rehberlik, üniversite hayatına uyum ve kariyer planlaması gibi çeşitli konularda yardımcı olur.

Her akademik kayıt döneminde, uygun ders seçimi, ders programlarının onaylanması, ders ekleme / bırakma işlemleri, yatay geçiş, dönem izni, özellikle önkoşul derslerinin zamanında alınması, çift anadal, ders tekrarı, yaz okulu, üniversite dışından ders transferi ve benzeri konularda akademik danışman rehberlik eder. Akademik ders kayıtları danışman onayından sonra kesinleşir.

 

Akademik danışmanınız  “registration.boun.edu.tr” “General Services“ başlığı altında yer alan “Advisor List“ bağlantısında belirtilmiştir.

ÖBİKAS nedir?
ÖBİKAS – Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi, öğrencinin akademik bilgilerinin bulunduğu, ve öğrencinin akademik ve kampüs hayatına ilişkin işlemlerini yapabildiği online bir sistemdir. ÖBİKAS’ta akademik yarıyıl kayıtları, e- dilekçe başvuruları, değişim programları başvuruları, yurt başvuruları, burs başvuruları, ders değerlendirme anketi, öğrenci temsilciliği seçimleri gibi işlemler yer alır. Üniversiteye kayıt esnasında her öğrenciye ÖBİKAS kullanıcı adı ve şifresi verilir. ÖBİKAS’ta yer alan iletişim bilgilerinin güncel tutulmasına özen gösterilmelidir.
Kayıt dönemi içinde kayıt işlemlerine başlanmaması/tamamlanmaması durumunda ne olur?
Mazeretleri nedeniyle akademik kayıtlarını yaptıramayanların başvuruları, öğrencinin bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar akademik kayıt yaptırabilirler. Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
Ders ekleme-bırakma dönemi (add-drop) nedir?
Akademik yarıyıl kaydını tamamlayan öğrenciler, derslerin başlamasını takiben ilgili yarıyılda kayıt oldukları dersi bırakarak veya yeni ders ekleyerek değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma akademik takvimde belirtilen tarihlerde akademik danışmanın onayı ile yapılır. Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde ÖBİKAS üzerinden kayıtlı olunan ders programı incelenmeli, eğer kayıtlarda maddi hata varsa durumun düzeltilmesi için dilekçe ile ilgili akademik birime başvuru yapılmalıdır.
Lisans programı (müfredat) nedir?
Bir lisans programı öğrencilerin mezuniyet koşullarını yerine getirebilmek için tamamlamaları gereken dersler, kredileri, staj ve benzeri çalışmalar, ve bu derslerin programın normal süresindeki yarıyıllara dağılımından oluşur. Her bölümün lisans program(lar)ı Üniversite Katalogunda yer alır. Öğrenciler ders seçimlerini bu programa göre hazırlar ve kayıt dönemlerinde akademik danışmanlarının onayı ile alacakları dersleri kesinleştirirler. Lisans programına Üniversite Katalogundan veya OBİKAS’tan ulaşılabilir.
Birinci sınıf lisans programında alınması öngörülen derslerin alınması ertelenebilir mi?
Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında bulunan bütün dersleri ilk açıldıklarında almak zorundadır. Bu öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılında alınması gereken dersleri bırakamaz, almayı erteleyemez, bu derslerden çekilemez ve kredisiz alınan dersler hariç fazla ders yükü alamazlar.
Önkoşul dersi (pre-requisite) nedir?
Bazı derslerin alınabilmesi için daha önce diğer bir temel dersin alınmış olması gerekir. Bu yüzden Katalogda bu dersler için önkoşul dersi belirtilmiştir. Bu, o dersi almak için öğrencinin önkoşul dersini almış ve geçer bir not ile tamamlamış olması gerektiğini belirtir. Alınması gereken bir dersin önkoşulu alınmadığı durumda, öğrencinin eğitimi uzayabileceğinden, önkoşul derslerini öncelikli olarak tamamlanması gerekir. Özel durumlarda dersi veren öğretim elemanı ile hem dersi açan, hem de öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili yönetim kurulları kararıyla ders ön koşulu tamamlanmadan alınabilir. Ders önkoşul muafiyeti alabilmek için dilekçe ile başvuru yapmak gerekir.
Eş koşul dersi (co-requisite) nedir?
Eş koşul dersi bir dersle beraber alınan derstir. Eş koşul dersi önceden alınmış ve geçer not ile tamamlanmış da olabilir.
Onay (Consent) nedir?
Bazı derslerin önkoşulu “öğretim elemanı onayı” olarak tanımlanmıştır. Öğrencilerin bu dersleri almak için yeterli donanıma sahip olup olmadıkları dersi veren öğretim üyesi tarafından denetlenir. Bu derslere kayıt olabilmek için öğrencinin öğretim elemanından onay alması gerekir. Derse onay başvurusu akademik yarıyıl kaydı döneminde ÖBİKAS’ta yapılır. Ancak onay talebi yapılmadan önce öğretim elemanı ile önceden iletişim kurmak önemlidir. Öğrenci onay verilen dersi programına ekleyebilir. Kaydın tamamlanması için danışman onayı gereklidir. Ders için tanımlanmış kota sebebi ile (sayı/sınıf/bölüm/soyadı gibi) derse kayıt yapılamadığı durumlarda da dersi veren öğretim elemanından onay (consent) alınarak derse kayıt yapmak mümkündür. Bu durumda öğretim elemanı derse onay verse dahi dersin ön koşulları tamamlanmadan derse kayıt olunamaz.
Lisans öğrencileri lisansüstü dersleri alabilir mi?
Lisans öğrencilerinin 500 kodlu ders alabilmeleri için, son sınıf öğrencisi statüsünde olmaları gerekir. Özel durumlarda ilgili yönetim kurulu karar almaya yetkilidir. Lisans öğrencileri 600 kodlu dersleri alamaz ancak özel durumlarda ÜYK karar almaya yetkilidir.
Normal süre nedir?
İngilizce hazırlık programının normal süresi bir yıldır. İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç, Üniversitedeki lisans programlarının normal süresi sekiz, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları için on yarıyıldır. Öğrencilerin mali yükümlülükleri ve öğrencilik hakları normal süre içinde ve dışında farklı olabilmektedir.
Azami süre nedir?
İngilizce hazırlık programının azami süresi iki yıldır. İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç, lisans eğitimi için ondört yarıyıl, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları için onsekiz yarıyıldır. Öğrencilerin mali yükümlülükleri ve öğrencilik hakları azami süre içinde ve dışında farklı olabilmektedir.
Ders (Kredi) yükü nedir?
Ders (Kredi) yükü bir yarıyılda kredili alınan derslerin kredilerinin toplamıdır.
Normal ders yükü nedir?
Normal ders yükü, öğrencin lisans programında ilgili yarıyıl için öngörülen kredi yüküdür. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredi yükü 15 krediden az olamaz.
Az ders yükü (underload) nedir?
Gerekli hallerde, Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararıyla kredi yükü 11 krediye kadar, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla 11 kredinin altına düşürülebilir. 15 krediden daha az ders almak isteyen öğrencinin bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yönetim kuruluna dilekçe ile başvurması gerekir. Bu durumda öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.
Fazla ders yükü (overload) nedir?
Öğrenci bir yarıyılda fazla kredi yükü olarak, kredisiz alınan dersler hariç, ilgili Fakülte/Yüksekokul uygulama esaslarına bağlı kalarak ve danışman onayıyla, ortalama yarıyıl kredisi üzerine en fazla iki ders veya toplam sekiz kredi değerinde ders alabilir. Ortalama yarıyıl kredisi, toplam mezuniyet kredisinin programın normal süresine karşılık gelen yarıyıl sayısına bölünmesi ile bulunur.
Kredisiz (NC) ders alma nedir?
Öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programındaki dersleri kredisiz alamazlar. Program dışı dersler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre danışman onayı ile kredili veya kredisiz alınabilir. Kredisiz alınan derslerin kredi ve notları ortalama not hesaplarına katılmaz. Kredisiz alınan derslerin statüsü yarıyıl kaydı tamamlandıktan sonra değiştirilemez.
Dersten çekilme (withdrawal) nedir?
Öğrenciler kayıtlı bulundukları bir dersi Akademik Takvimde belirtilen dersten çekilme tarihine kadar bırakabilirler. Ancak, birinci sınıf öğrencileri ders programlarında yer alan derslerden çekilemezler. Öğrencinin çekildiği derslerin notu transkriptlerinde “W” işareti ile belirtilir. Dersten çekilme başvurusu ÖBİKAS üzerinden yapılır ve danışman onayı ile kesinleşir. Dersten çekilme dönemi bitiminde ÖBİKAS üzerinden kayıtlı olunan ders programı incelenmeli, eğer kayıtlarda maddi hata varsa durumun düzeltilmesi için hemen dilekçe ile ilgili akademik birime başvuru yapılmalıdır.
Ders saydırma nedir?
Öğrenciler, bir yükseköğretim kurumunda aldığı ders veya uygulamaların kredilerini ilgili yönetim kurulu kararı ile transfer ederek kayıtlı olduğu lisans programındaki yükümlülükleri yerine saydırabilir. Ders saydırma ilgili yönetim kurulu kararı ile, yatay geçiş, dikey geçiş, daha önce bir yükseköğretim kurumunda eğitim görmüş olanların lisans programlarına yerleştirilmesi veya kabul edilmesi, B.Ü. öğrencisi iken diğer bir yükseköğretim kurumundan ders alınması durumlarında yapılır. Daha önce alınmış ancak bir diplomaya sayılmamış ve en az CC notu alınmış derslerin transferi yapılabilir. B.Ü’de alınmış olan dersler notu ile kredili, B.Ü. dışında alınmış olan dersler ise P notu ile kredili olarak transfer edilir. Ders saydırma işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin azami süre, öğrencinin lisans programına yerleştirildiği yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlangıcını geçmemek kaydıyla ilgili yönergelerde belirtilmiştir.
Yarıyıl izni almak için koşullar nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?
Kayıtlı öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararıyla süreye sayılarak veya sayılmadan en fazla iki yarıyıllık bir süre için izin alabilirler. İzin başvuruları akademik takvimde belirtilen dönemler içinde yapılır. İzin süresi zorunlu hallerde, izni veren ilgili yönetim kurulu tarafından uzatılabilir. İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurmaları gerekir. Yarıyıl izni genellikle sağlık sorunları, değişim/Erasmus programına katılım gibi sebeplerle alınır.
Dönem sonu notları nasıl öğrenilir?
Öğretim üyelerinin elektronik olarak teslim ettiği notlara ÖBİKAS’tan erişilir. Notlarda maddi hata olması durumunda, öğretim elemanına durum hemen iletilmelidir. Not değişikliği için ilgili yönetim kurulu kararı gereklidir.
Not ortalaması nasıl hesaplanır?
Her dersin kredi sayısı ile alınan notun sayı karşılığının çarpılıp toplanması ile, elde edilen sayının toplam kredi sayısına bölünmesiyle bulunan ortalama, dönem not ortalamasını (DNO) belirler. Genel not ortalaması ise (GNO) aynı ortalamanın o güne kadar alınmış tüm dersler üzerinden hesaplanması ile bulunur. Tekrar edilen derslerin son alınan notu ve kredisi ortalama hesabına katılır.
Ders tekrarı nedir?
Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıkları yarıyılda tekrarlamak zorundadır. F notu alınan seçmeli dersler, dersin kendisi ile veya başka bir seçmeli dersle tekrar edilebilir. Normal statüde olan öğrenciler, DC/DD aldıkları derslerden en çok altısını, ilk alınışlarını izleyen üç yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir ve önceki not da akademik kayıtlarda belirtilir.
Normal statü nedir?
Öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam edebilmek için GNO'larını en az 2.00 düzeyinde tutmak zorundadırlar. Başarı denetimi her yarıyıl sonunda öğrencinin GNO ve DNO’suna bakılarak yapılır. Yaz dönemi DNO’su, yarıyıl başarı denetimi hesaplarında dikkate alınmaz, ancak GNO'ya dahil edilir.
Sınamalı (on probation) olmak nedir?
Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci, sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrenci ortalama yarıyıl kredisi üzerinde ders yükü alamaz.
Başarısız (repeating) olmak nedir?
GNO'su 2.00'ın altında olan öğrencilerden, DNO'su iki yarıyıl üst üste 2.00'ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız öğrenci; ortalama yarıyıl kredisi üzerinde ders yükü alamaz, F tekrarının yanı sıra ortalama yarıyıl kredisini aşmayacak şekilde DD, DC notu aldıkları dersleri tekrarlayabilir ve/veya en çok iki yeni ders alabilir. Bu öğrenciler yaz döneminde F, DD, DC tekrarı yapabilir ve en fazla iki yeni ders olmak üzere toplam üç ders veya on kredi alabilir. Başarısız öğrencilerin kredi yükü ilgili yönetim kurulu kararı ile 11 krediye kadar, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla 11 kredinin altına düşürülebilir.
Son sınıf (senior standing) statüsü nedir? Son sınıf statüsünde olan öğrencilere tanınan muafiyetler nelerdir?
Kayıtlı olduğu programın asgari mezuniyet kredisinden, programın son sınıf azami ders kredisi toplamının eksiği kadar krediyi tamamlamış olan öğrenciler son sınıf öğrencisi sayılır. Son sınıf statüsünde olan öğrenciler 500 kodlu derslere kayıt olabilirler, bu öğrencilere az ders yükü kuralı uygulanmaz. Son sınıf statüsünde olan başarısız öğrencilere en fazla iki yeni ders alma kuralı uygulanmaz.
Yaz Öğretimi nedir?
Yaz Öğretimi bir eğitim - öğretim yılının normal iki yarıyılından ayrı olarak, yaz aylarında uygulanan ve isteğe bağlı olarak alınmak üzere açılan dersleri ve eğitim programlarını düzenler. Öğrenciler açılan dersleri güz ve bahar yarıyıllarına oranla yoğunlaştırılmış olarak daha kısa sürede alabilirler. Lisans programına bahar yarıyılında başlamış düzendışı (irregular) öğrenciler eğitimlerini toplam 8 yarıyılda tamamlayabilmek için Yaz döneminden yararlanabilirler. Yaz döneminde alınan dersler ücrete tabidir. Bu dönemde en fazla 3 ders veya 10 kredi yükü alınabilir. Yaz öğretiminde açılacak derslerin listesi ve kayıt tarihleri bahar yarıyılında ÖBİKAS’ta ilan edilir. Yaz öğretimi kayıtlarının kesinleşmesi için danışman onayı gerekir. Kayıt dönemi bitiminde ÖBİKAS üzerinden kayıtlı olunan ders programı incelenmeli, eğer kayıtlarda maddi hata varsa durumun düzeltilmesi için dilekçe ile ilgili akademik birime başvuru yapılmalıdır.
Çift anadal (double major) nedir?

Çift anadal programı iki ayrı lisans programının senato tarafından belirlenen gereklerini eş zamanlı yerine getiren öğrencilere, iki ayrı diploma verilen programdır. Anadalın koşulları daha önce tamamlanmış olsa bile ikinci anadal koşullarının tamamlanması için öğrenciye birinci sınıfa başlama tarihinden itibaren toplam 10 yarıyıl süre tanınır. Öğrenciler Çift Anadal Programı’na, Anadal Programı’nın en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında başlayabilirler. Öğrenciler Akademik Takvimde ilan edilen tarihten önce, ilgili Fakülte/Yüksekokul dekanlıklarına başvurulmalıdır. [Lisans Eğitim ÇAP İç Yönetmeliği]

Yan dal nedir?

Mezuniyette ana bölüm diploması yanında belli bir alanda sertifika almak için yan dal programına girilir. Yan dal programına öğrenciler en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyıl başında başvuru yapabilirler.  Yan dal programı için ikinci bölümden toplam belirli sayıda ders tamamlamak gerekmektedir. Öğrenciler Akademik Takvimde ilan edilen tarihten önce, ilgili Fakülte/Yüksekokul dekanlıklarına başvurulmalıdır. [Yan Dal Yönergesi]

Değişim Programı nedir?

Öğrenciler bir veya iki yarıyılı Üniversitenin anlaşmalı olduğu başka bir yükseköğretim kurumunda geçirebilir.  Bu programlar ile ilgili ayrıntılı bilgi Uluslararası İlişkiler Ofisinden alınabilir.  [Değişim Programları Uygulama Esasları]

Sertifika Programı nedir?
Fakülte ve Yüksekokullar belirli alanlarda sertifika programı açabilirler. Halen üniversitemizde Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından yürütülen Amerikan Çalışmaları, Film Çalışmaları, Dilbilim, Metin Yazarlığı, Japon Çalışmaları ile Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Almanca ve Fransızca sertifika programları mevcuttur. Bu programlar ile ilgili ayrıntılı bilgi ilgili akademik birimlerden alınabilir.
Kurum içi yatay geçiş nedir?

Kurum içi yatay geçiş öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programından bir diğerine geçerek program değiştirmesi demektir. Yatay geçiş başvuruları Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından değerlendirilir. [Yatay Geçiş Yönergesi]

MEZUNİYET
Mezun olmak için gerekli koşullar nelerdir?

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programından mezun olup, diploma almaya hak kazanabilmesi için yaz dönemi hariç, son yarıyılını kayıtlı olarak Üniversitede geçirmesi, kredili ve kredisiz aldığı tüm dersleri en az DD ve üstü veya P notu ile tamamlaması, lisans programı mezuniyet kredisinin yarısından az olmamak kaydıyla, bölüm tarafından belirlenmiş orandaki krediyi Üniversitede alınan dersler ile tamamlaması, lisans programını en az 2.00 GNO ile tamamlaması gerekir. Mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı ertelenemez.

İlgili yarıyılda kayıtlı olup mezuniyet gereklerini yerine getiren ve mezuniyet kararı ilgili Yönetim Kurulunda alınmış öğrenciler, ÖBİKAS (registration.boun.edu.tr -> Student Information -> Application for Graduation) sistemi üzerinden mezuniyet başvurusu yaparlar.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Onur/Yüksek Onur listeleri nedir?
Öğrenimlerini, Üniversite tarafından onaylanan bir değişim programında geçirilen süreler hariç, normal öğrenim süresi içinde tamamlayan ve öğrenim süresince disiplin cezası almamış öğrencilerden GNO'ları 3.50 ve üzeri olanlar yüksek onur; GNO'ları 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur listesine alınırlar. Bu süreler Üniversite tarafından onaylanan bir değişim programına katılan Eğitim Fakültesi lisans programı öğrencileri için on, lisansla birleştirilmiş yüksek lisans programı öğrencileri için oniki yarıyıldır.